Sökning: "Peder Sörensson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peder Sörensson.

  1. 1. Effects of postconditioning in ST-elevation myocardial infarction: Assessment of myocardium at risk and infarct size

    Författare :Peder Sörensson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Background: Myocardial infarction remains a major health problem, despite recent improvements in detection and treatment. Infarct size is a major determinant of future mortality and morbidity. LÄS MER