Sökning: "Paulos Gregorios"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Paulos Gregorios.

  1. 1. Mikrokosmos Förvaltare och Skapelsens Integritet, Den Teologiska Antropologin i Kyrkornas Världsråds JPIC-process med särskild hänsyn till skapelsens integritet

    Författare :Bo Brander; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of the Christian church; Kristen teologi allmän; integrity of creation; creation; stewardship; steward; microcosm; anthropology; ecology; environment; ecumenic; sustainability; World Council of Churches; JPIC; Douglas John Hall; Paul Verghese; systematisk och praktisk ; Paulos Gregorios; systematic and practical Christian theology; General; Kristna kyrkans historia;

    Sammanfattning : The aim of this dissertation is to discuss the two theologic anthropological concepts microcosm and steward within the World Council of Churches project called the JPIC-process - their JPIC stands for justice, peace and the integrity of creation - and to relate the two anthropological concepts to each other using a theological correlation method. After an introduction the JPIC-process, which officially took place between the General Assembly in Vancouver 1983 and the General Assembly in Canberra 1991 is described with special concern for the third sub theme the integrity of creation, and also critically analysed. LÄS MER