Sökning: "Pauline Ocaya"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pauline Ocaya.

  1. 1. Retinoid metabolism and signalling in vascular smooth muscle cells

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

    Författare :Pauline Ocaya; Örebro universitet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; all-trans Retinol; all-trans Retinoic acid; retinoid metabolism; proliferation; Vascular smooth muscle cells; CYP26; MEDICINE; MEDICIN; Biomedicin; Biomedicine;

    Sammanfattning : Smooth muscle cells (SMCs) play a major role in cardiovascular diseases. In advanced atherosclerosis, blood flow is impaired due to reduced luminal diameter. Percutaneous vascular interventions, including balloon angioplasty and stent-application are commonly used for the re-establishment of luminal size and improvement of tissue perfusion. LÄS MER