Sökning: "Patrik Bavoil"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patrik Bavoil.

  1. 1. Novel inhibitors of Chlamydia trachomatis virulence

    Författare :Carlos Nunez-Otero; Åsa Gylfe; Sven Bergström; Fredrik Almqvist; Jörgen Johansson; Patrik Bavoil; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chlamydia trachomatis; 2-pyridone; small molecules; KSK213; Structure-Activity Relationships SAR ; antibiotic resistance; target identification; transcription; RNA; progeny; infectivity;

    Sammanfattning : Chlamydia trachomatis is an obligate intracellular bacterium that infects over 100 million people globally every year. Chlamydia infections can be persistent, cause infertility and blindness, adding an economical burden in the healthcare systems. LÄS MER