Sökning: "Patrick Svensson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patrick Svensson.

  1. 1. Agrara entreprenörer. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne ca 1800-1870

    Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

    Författare :Patrick Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Lantbruksekonomi; Agricultural economics; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; 19th century Sweden.; event-history analysis; longitudinal analysis; literacy; enclosures; credit market; peasants; property rights; agricultural revolution; Entrepreneurs; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar den svenska jordbruksomvandlingen under 1800-talet. Syftet är dels att analysera böndernas roll i jordbruksomvandlingen, dels att identifiera de egenskaper som de ledande bönderna, de agrara entreprenörerna, hade. LÄS MER