Sökning: "Patricia Poussa"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Patricia Poussa.

 1. 1. Apologising in British English

  Författare :Mats Deutschmann; Patricia Poussa; Terttu Nevalainen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; Other Germanic languages; Övriga germanska språk; Sociology; Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; English language; Engelska; English language; Engelska språket; engelska; English;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 2. 2. Code-switching in Chicano Theater : Power, Identity and Style in Three Plays by Cherríe Moraga

  Författare :Carla Jonsson; Patricia Poussa; Kenneth Hyltenstam; Christopher Stroud; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Linguistics; code-switching; Chicano theater; Chicano; Chicano discourse; power; identity; language ideology; third space; style; hybridity; code-mixing; Lingvistik; Linguistics; Lingvistik; engelska; English; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The thesis examines local and global functions of code-switching and code-mixing in Chicano theater, i.e. in writing intended for performance. The data of this study consists of three published plays by Chicana playwright Cherríe Moraga. LÄS MER