Sökning: "Patienträttigheter"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Patienträttigheter.

  1. 1. Från beslut till verklighet : Läkarnas roll vid implementeringen av valfrihetsreformer i hälso- och sjukvården

    Författare :Ulrika Winblad Spångberg; Urban Rosenqvist; Shirin Ahlbäck Öberg; Bo Bengtsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Germanic languages - general; Germanska språk - allmänt; Valfrihet i hälso- och sjukvården; Implementering; Medicinska professionella rollen; Patienträttigheter; politisk styrning av hälso- och sjukvården; Germanic languages; Germanistik; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

    Sammanfattning : Several policies were introduced in Sweden at the beginning of the 1990’s with the intention to give patients the right to choose health care provider. The effects of these policies have been moderate, e.g. few patients are aware of their rights to choose. LÄS MER