Sökning: "PONTUS ANDELL"

Hittade 1 avhandling innehållade orden PONTUS ANDELL.

  1. 1. Chronic obstructive pulmonary disease in acute coronary syndromes

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :PONTUS ANDELL; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; COPD; ACS; Chronic obstructive pulmonary disease; Acute coronary syndrome; Epidemiology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER