Sökning: "PMBL"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet PMBL.

  1. 1. Recurrent Genetic Mutations in Lymphoid Malignancies

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Emma Young; Uppsala universitet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphoid malignancies; mutations; CLL; stereotypy; subsets; PMBL; NFKBIE; EGR2; whole-genome sequencing; Molekylär genetik; Molecular Genetics; Oncology; Onkologi;

    Sammanfattning : In recent years, the genetic landscape of B-cell derived lymphoid malignancies, including chronic lymphocytic leukemia (CLL), has been rapidly unraveled, identifying recurrent genetic mutations with potential clinical impact. Interestingly, ~30% of all CLL patients can be assigned to more homogeneous subsets based on the expression of a similar or “stereotyped” B-cell receptor (BcR). LÄS MER