Sökning: "PM i sociologi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden PM i sociologi.

 1. 1. Postponed Plans : Prospective Memory and Intellectual Disability

  Författare :Anna Levén; Björn Lyxell; Annika Dahlgren-Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pprospective memory; intellectual disability; working memory; episodic memory; time perception; Prospektivt minne; utvecklingsstörning; arbetsminne; episodiskt minne; tidsuppfattning; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om prospektivt minne (PM) hos personer med utvecklingsstörning. PM syftar på att formulera intentioner och genomföra dessa någon gång i framtiden, antingen inom en definierad tidsram eller i samband med en specifik händelse.Frågeställningar:1. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefer som utvecklar : om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Författare :Kjerstin Larsson; Lennart Svensson; Helena Klöver; Elisabeth Cedersund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Middle manager; sustainable development effort; participation; learning and reflection; change competence; horizontal integration; vertical integration; organisational prerequisites; inter-organisational prerequisites; change strategy; Mellanchef; hållbart utvecklingsarbete; delaktighet; lärande och reflektion; förändringskompetens; horisontell integration; vertikal integration; organisatoriska förutsättningar; interorganisatoriska förutsättningar; förändringsstrategi; Administrative procedure; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Avsikten är att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. LÄS MER