Sökning: "PCR-metoder"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet PCR-metoder.

  1. 1. Quantitative analysis of disease associated mutations and sequence variants

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Charlotta Olsson; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Kvantifiering; PCR-metoder; SNP; mutation; Genetik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik; Molecular Medicine; molekylär medicin genetik och patologi ;

    Sammanfattning : A solid-phase sequencing technique was applied to quantify the mitochondrial A3243G mutation in three families with maternally inherited diabetes and deafness. A correlation between the level of heteroplasmy and age at onset was found. LÄS MER