Sökning: "Pär Thored"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pär Thored.

  1. 1. Long-term neurogenesis after stroke in the adult rat brain

    Författare :Pär Thored; Lund Neurologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; embryologi människa ; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Utvecklingsbiologi; teratologi; embryology human ; ontogeny; Development biology; teratology; Stroke; Stem Cells; Neurogenesis; neurofysiologi; Clinical biology; Klinisk biologi; Neurologi; neuropsykologi;

    Sammanfattning : Stroke is a leading cause of death and disability for which there is no treatment for functional recovery. Following stroke, striatal neurogenesis is increased, with newly formed neuroblasts migrating towards the damage. This response has so far been considered acute and transient. LÄS MER