Sökning: "Pär Herbertsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pär Herbertsson.

  1. 1. Radial head and neck fractures

    Författare :Pär Herbertsson; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; Elbow dislocation; Radial neck; Radial head; Fracture; Long-term; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

    Sammanfattning : All elbow fractures between 1969 – 1979 (n=2965) registered at the radiographic archives at the Malmö University Hospital, where all radiographs are saved since a century, were evaluated. Fractures of the radial head and neck were classified according to the by Broberg and Morrey modified Mason classification. LÄS MER