Sökning: "Otto Petersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Otto Petersson.

  1. 1. Att bli polis : Från utbildningens förväntningar till gatans norm

    Detta är en avhandling från Norstedts Juridik AB

    Författare :Otto Petersson; Linnéuniversitetet.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; legalism; police culture; police education; socialization; Statsvetenskap; Political Science;

    Sammanfattning : As the principal user of legitimate force, the police play an important role in any society. The most obvious and important task is to guarantee that rules and laws will be respected, thereby preventing society from falling into chaos. LÄS MER