Sökning: "Oskar Hallgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Oskar Hallgren.

  1. 1. Apoptosis and tumor cell death pathways in response to HAMLET

    Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

    Författare :Oskar Hallgren; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper allmänt ; General biomedical sciences; Klinisk biologi; apoptosis; autophagy; alpha-lactalbumin; Clinical biology; programmed cell death; HAMLET; cell cycle;

    Sammanfattning : HAMLET (Human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells) is a molecular complex of alpha-lactalbumin and oleic acid, that induces programmed cells death in tumor cells but leaves healthy differentiated cells unaffected. It has a broad anti-tumor activity as more than 40 cell lines from different origin are sensitive. LÄS MER