Sökning: "Oscar Lindblad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Oscar Lindblad.

  1. 1. FLT3 and KIT in acute myeloid leukemia. Translational studies on oncogenic signaling from receptor tyrosine kinases. : Translational studies on oncogenic signaling from receptor tyrosine kinases

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :OSCAR LINDBLAD; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute myeloid leukemia; FLT3-ITD; KIT; tyrosine kinase receptors;

    Sammanfattning : .... LÄS MER