Sökning: "Organizational resilience"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Organizational resilience.

 1. 1. Organizational resilience through crisis strategic planning

  Författare :Rudrajeet Pal; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational resilience; crisis strategic planning; economic crisis; Sweden; textile and clothing; small and medium -sized enterprise;

  Sammanfattning : Resilience, in an organizational sense meaning the ability to withstand crises and disturbances, has become a keyword during the last ten years. It is associated with established activities like risk and crisis management and business continuity planning or with strategic management, but it allows for new perspectives and insights into the conditions for doing business. LÄS MER

 2. 2. Traumatic Exposure, Bereavement and Recovery among Survivors and Close Relatives after Disasters

  Författare :Kerstin Bergh Johannesson; Tom Lundin; Per-Olof Michel; Christina M Hultman; Are Holen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Natural disaster; traumatic exposure; life threat; traumatic bereavement; psychological distress; posttraumatic stress reactions; PTSD; general mental health; suicidal ideation; complicated grief; social support; resilience; recovery; Psychiatry; Psykiatri; Psychology; Psykologi; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : International studies of disasters indicate the risk for developing posttraumatic stress reactions among survivors is high. Modern life implicates increased traveling. During the last decades a large number of Swedish citizens were confronted with disasters taking place outside of their country. LÄS MER

 3. 3. Resurstillväxt via innovationskapital

  Författare :Per Staffan Boström; Per-Olof Brehmer; Niklas Myhr; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource based view; sustainable growth; resource growth; value growth; management control; economic governance; financial control; immaterial; intangibles; resource; resource base; dynamic capability; factor market; innovation capital; added value; structure capital; resilience; knowledge integration; Resursbaserat synsätt; hållbar tillväxt; resurstillväxt; ekonomisk styrning; immateriell; resurs; resursbas; faktormarknad; innovationskapital; förädlingsvärde; värdetillväxt; strukturkapital; kunskapsintegration;

  Sammanfattning : Under senaste decennierna har en allt större andel av företags resurser utgjorts av s k osynliga tillgångar, immateriella tillgångar, såsom ägarandelar i utvecklingsbolag, investering i avknoppningsbolag och utveckling av idéer i inkubatorer, samtidigt som de resurser som finns under ett företags juridiska kontroll i bland annat samarbetsprojekt inom FoU, relativt sett också har minskat. Resurstillväxt är en central fråga i de organisationer som studeras i denna avhandling men ofta finns en `obalans´ i relationen mellan identifierade materiella/immateriella resurser och oidentifierade immateriella resurser. LÄS MER

 4. 4. Conflict in the Eye of the Storm : Micro-dynamics of Natural Disasters, Cooperation and Armed Conflict

  Författare :Colin Walch; Cecilia Albin; Ashok Swain; Richard Matthew; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :armed conflict; natural disaster; rebel group; micro-dynamics of civil war; resilience; disaster risk reduction and management; rebel group recruitment; conflict analysis; climate change; cooperation; conflict resolution; negotiation; ripeness; the Philippines; India; Colombia.; Peace and Conflict Research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Many of the most destructive natural disasters have taken place in situations characterized by armed conflict and insecurity: the Indian Ocean tsunami in Sri Lanka and Indonesia in 2004, the floods in Pakistan in 2011, the drought in Somalia in 2011 and typhoon Haiyan in the Philippines in 2013. Surprisingly little research has systematically explored how armed conflict affects natural disaster management, and how shocks from natural disaster influence conflict dynamics. LÄS MER

 5. 5. Förändringskompetens : En studie av anställdas upplevelser av lärande i samband med organisationsförändring

  Författare :Maria Melén Fäldt; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; psychological contract; decision latitude; Organizational change; change competence;

  Sammanfattning : This thesis assumed the necessity of organizations having to be flexible in respect to mastering variation and unexpected circumstances. Organizations’ ability to alter the number of workers, or to vary the intensity of workers’ workload in a smooth way, is generally a prerequisite for flexibility. LÄS MER