Sökning: "Organisatorisk identifikation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Organisatorisk identifikation.

  1. 1. Aktiemarknadsorienteringens ideologi - En studie av en organisations försök att skapa aktieägarvärde, dess styrning och kontroll samt uppgörelse med sitt förflutna

    Författare :Martin Blom; Företagsekonomiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational science; Organisatorisk identifikation; Organisationsidentitet; Organisatorisk styrning och kontroll; Shareholder value; Organisationsideologi; Corporate governance; Organisationsteori; Management of enterprises; Företagsledning; management;

    Sammanfattning : During the last few decades, the belief in the economic benefits of maximization of shareholder value as a principle of corporate governance has spread from its traditional Anglo Saxon strongholds to the rest of Europe and can now be described as an established and dominant ideology in many large corporations. The more influential part of the literature on shareholder value has mainly paid attention to the instrumental and structural aspects (the causes as well as the effects) of the increased focus on shareholder wealth. LÄS MER