Sökning: "Onkologisk vård"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Onkologisk vård.

 1. 1. Individual psychosocial support for breast cancer patients : Quality of life, psychological effects, patient satisfaction, health care utilization and costs

  Författare :Cecilia Arving; Bengt Glimelius; Yvonne Brandberg; Gerd Ahlström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Oncology nursing; Breast cancer patients; Individual psychosocial support; Intervention study; Randomized; Quality of life; Psychological effects; Patient satisfaction; Health care utilization and costs; Onkologisk vård;

  Sammanfattning : A randomized intervention study, with the aim to compare the effects of individual psychosocial support provided by (1) oncology nurses specially trained in psychological techniques (INS), or (2) psychologists (IPS), to (3) standard care (SC). Breast cancer patients, living in Uppsala County, and about to start adjuvant treatment at the Department of Oncology, Uppsala, were consecutively included between 1998 and 2000. LÄS MER

 2. 2. Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

  Författare :Charlotte Castor; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hemsjukvård; barn;

  Sammanfattning : Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Samtidigt varierar modeller för organisation, finansiering och genomförande av sjukvård i hemmet nationellt och internationellt och det kan vara svårt att överföra kunskap mellan länder och organisationer. LÄS MER

 3. 3. Talk through IT : Using Common Ground to build Bridges with Weak Ties in the Design of Online Psychosocial Support

  Författare :Ruth Alicia Lochan Winton; Pär Ågerfalk; Louise von Essen; Jonas Sjöström; Margunn Aanestad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; Information and Communication Technology; Psychosocial Support; Online Psychosocial Support; Design Principles; Emotional Distress; Somatic Disease; Communication; U-CARE; Trinidad and Tobago; Common Ground; Weak Ties; e-health; Oncology; Information Systems; Informationssystem; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : There is growing interest in applying information and communication technology (ICT) in healthcare. The attention to ICT stems from several factors: costs of healthcare, high prevalence of somatic diseases, longer life expectancy and technological advancements. LÄS MER

 4. 4. Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling : interventionsstudier för personer med bröst- och kolorektalcancer

  Författare :Malin Backman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :fysisk aktivitet; bröst- och kolorektalcancer; cytostatikabehandling; symtom; hälsorelaterad livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet har sedan länge visat sig vara viktigt för att upprätthålla en god hälsa hos människor och det är känt att fysisk inaktivitet är en betydande riskfaktor för en rad olika hälsoproblem och att det medför en ökad risk för ohälsa. Adjuvant cytostatikabehandling är en vanligt förekommande behandling vid cancer som orsakar fysiska såväl som psykiska symtom som negativt påverkar en persons hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets praktik : en beskrivning av variation i innebörd

  Författare :Ing-Marie Chekol; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; contextual analysis; explorative interview; conceptions; nursing education; practical training; experience; Supervision; context-dependent learning; phenomenography.; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Swedish nursing education has its roots within a tradition of vocational training in clinical practice. Supervision is commonly used in the practical parts of the education. The aim of the study was to explore, describe and understand the content and meaning of supervision expressed by student nurses and their supervisors. LÄS MER