Sökning: "Om kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Om kriminalitet.

 1. 1. Berättelser om ungdomsgäng i förorten. Genus, makt, moral

  Författare :Susanne Liljeholm Hansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Ungdomsgäng; kriminalitet; förort; uppförandekoder; social konstruktionism; narrativ analys; tolkningsrepertoar; kategorisering; social exkludering; relativ deprivation; moralisk differentiering; genus; positionering; hegemonisk maskulinitet; protestmaskulinitet; maktrelationer;

  Sammanfattning : Abstract Title: Narratives about youth gangs in the disadvantaged suburban neighbourhood. Gender, power, morality Author: Susanne Liljeholm Hansson Key words: Youth gangs, criminality, disadvantaged neighbourhood, codes of conduct, social constructionism, narrative analysis, interpretive repertoire, categorization, social exclusion, relative deprivation, moral differentiation, gender, positioning, hegemonic masculinity, protest masculinity, power relations Distribution: University of Gothenburg, Department of Social Work, Box 720, S-405 30 Göteborg ISBN: 978-91-86796-93-8 ISSN: 1401-5781 E-publishing: http://hdl. LÄS MER

 2. 2. Mentalizing : Competence and process

  Författare :Clara Möller; Rolf Holmqvist; Fredrik Falkenström; Elfrida Kvarstein; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reflective functioning; dyadic mentalizing; parent-child interaction; therapeutic process; criminal offenders; mentalization-based treatment; mentalizing in action; explicit; implicit; psychotherapy process research; Reflective functioning; dyadisk mentalisering; föräldra-barn-interaktion; terapiprocess; kriminalitet; mentaliseringsbaserad terapi; psykoterapiprocessforskning; implicit; explicit;

  Sammanfattning : Mentalizing means making sense of oneself and others in terms of mental states, such as thoughts and feelings. The Reflective Functioning (RF) scale is the golden standard in measuring mentalizing. This thesis aimed to explore the concept of mentalizing and its operationalization RF in different contexts and what RF means in human interaction. LÄS MER

 3. 3. Om ekonomisk imperialism. En studie av Gary S Beckers idéer om humankapital, familj och kriminalitet

  Författare :Ann-Christine Dellnäs; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det socio-polisiära handlingsnätet : om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Författare :Disa Edvall Malm; Maritha Jacobsson; Torbjörn Forkby; Kerstin Svensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER

 5. 5. Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

  Författare :Elisabeth Högdahl; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Michel Foucault; Hannah Arendt; Michel de Certeau; powerlessness; power; loophole; third world; first world; situation; media; narrative; space; place; multi-cultural; apartheid; practice; discourse; Long Street; Woodstock; Cape Town; Malmö; Möllevången; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : The dissertation is an ethnographic study focusing on two cities, Malmö in Sweden and Cape Town in South Africa. More specifically it focuses on three areas; the neighbourhoods Möllevången and Woodstock close to the respective city centres, and the street Long Street in the very heart of Cape Town central business district. LÄS MER