Sökning: "Olof Hanner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olof Hanner.

  1. 1. Retraction and extension of mappings

    Författare :Olof Hanner; Stockholms högskola; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER