Sökning: "Olle Mårsäter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olle Mårsäter.

  1. 1. Folkrättsligt skydd av rätten till domstolsprövning

    Författare :Olle Mårsäter; Maja Kirilova Eriksson; David Fisher; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International law; Folkrätt; International law; Folkrätt;

    Sammanfattning : The thesis takes a comprehensive approach to its subject, the protection of the right of access to court in public international law. Thus relevant regulations in international human rights and humanitarian law instruments, their interlaced origins, and the decisions and case law (practice) of the supervisory bodies of the instruments have been studied. LÄS MER