Sökning: "Oligopyridine"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Oligopyridine.

  1. 1. Ruthenium-Manganese Complexes as Model Systems for Artificial Photosynthesis

    Författare :Anh Tran; KTH; []
    Nyckelord :Oligopyridine; bipyridine; terpyridine; ligand synthesis; ruthenium; manganese; dipicolylamine; phenolate ligands; phosphonate; artificial photosynthesis; photosystem II;

    Sammanfattning : .... LÄS MER