Sökning: "Ola Thufvesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Thufvesson.

  1. 1. Kreativitetens yttre villkor : Miljöer, rörlighet och nobelpristagare

    Författare :Ola Thufvesson; Institutionen för tjänstevetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; scientific environment; creative organisation; creative city; Nobel prize laureates; time-geography; mobility; creative environment; creativity; Social geography; Socialgeografi;

    Sammanfattning : It is a largely accepted fact that creative individuals are products of their social environment. This book takes the concept further and builds upon the hypothesis that in most cases a creative individual is the result of not just one, but several environments. LÄS MER