Sökning: "Ola Nordhall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Nordhall.

  1. 1. Feeling and Thinking at Work : Personal and Collective Work-Identity Predictions and Formations

    Författare :Ola Nordhall; Igor Knez; Johan Willander; Per Lindberg; Fredrik Saboonchi; Kerstin Isaksson; Högskolan i Gävle; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personal and collective work-identity; emotion; cognition; work motivation; organizational pay justice; general mental health; exhaustion; teachers’ psy-chosocial working conditions; work-identity formation; personlig och kollektiv arbetsidentitet; emotion; kognition; arbetsmotivation; organisatorisk lönerättvisa; allmän mental hälsa; utmattning; lärares psykosociala arbetsvillkor; arbetsrelaterad identitetsformation; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

    Sammanfattning : The aim of the present thesis was to investigate emotional and cognitive personal and collective work-identity in predicting employees’ work-related motivation, organizational justice perceptions, general mental health and exhaustion; as well as if psychosocial working conditions might explain some of these relationships. Emotion and cognition in formation of personal and collective work-identity were also investigated. LÄS MER