Sökning: "Ola Hartmann"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Hartmann.

  1. 1. Multiple quantum effects and relaxation in proton magnetic resonance

    Författare :Ola Hartmann; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER