Sökning: "Ola Bratt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ola Bratt.

  1. 1. Familial and Hereditary Prostate Cancer

    Detta är en avhandling från Dept of Surgery, Helsingborgs Lasarett, SE-251 87 Helsingborg, Sweden

    Författare :Ola Bratt; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nephrology; Urology; screening; risk perception; hereditary; androgen receptor; genetics; Prostate cancer; epidemiology; Urologi; nefrologi;

    Sammanfattning : This thesis is based on research concerning epidemiological, clinical, and psychological aspects of familial and hereditary prostate cancer. Epidemiology: Male first-degree relatives of prostate cancer patients had a three-fold increased prostate cancer risk. LÄS MER