Sökning: "Occupational health services"

Visar resultat 1 - 5 av 89 avhandlingar innehållade orden Occupational health services.

 1. 1. Health-promoting health services : personal health documents and empowerment

  Författare :Lars Jerdén; Lars Weinehall; Erik Bergström; Gunilla Burell; Charli Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empowerment; health promotion; health behaviour; self-rated health; medical records; adolescents; health services; primary health care; nursing; cost-effectiveness; Epidemiology; Epidemiologi;

  Sammanfattning : In 2003, the Swedish Parliament adopted a national public health policy that included the domain - “A more health-promoting health service”. Strategies and tools are needed in the work to reorient health services. Personal health documents are documents concerning a person’s health, and are owned by the individual. LÄS MER

 2. 2. Entrepreneurs and Small-Scale Enterprises : Self Reported Health, Work Conditions, Work Environment Management and Occupational Health Services

  Författare :Kristina Gunnarsson; Malin Josephson; Eva Vingård; Ing-Marie Andersson; Gunnar Rosén; Stig Vinberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; small-scale enterprises; SSE; entrepreneur; self-rated health; systematic work environment management; work conditions; social life; Occupational Health Service; OHS; Occupational medicine; Yrkesmedicin; Arbets- och miljömedicin; Occupational and Environmental Medicine;

  Sammanfattning : This thesis focused on factors contributing to improved work environment in small-scale enterprises and sustainable health for the entrepreneurs. In Study I, implementation of the provision of Systematic Work Environment Management (SWEM) with and without support was investigated. Two implementation methods were used, supervised and network method. LÄS MER

 3. 3. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård : hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Författare :Helene Johansson; Lars Weinehall; Maria Emmelin; Lena Lundström; Charlie Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; Public health science; Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER

 4. 4. Social Capital and Self-rated Health: testing association with longitudinal and multilevel methodologies

  Författare :Giuseppe Nicola Giordano; Socialmedicin och hälsopolitik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Temporal relationships; Multilevel; Longitudinal; Participation; Trust; Self-rated health; United Kingdom; Social capital;

  Sammanfattning : Since Durkheim’s seminal work over a century ago, research has repeatedly shown that individuals with higher levels of social integration, social networks and social support have better health status. However, the recent introduction of a contextual phenomenon known as social capital to the field of public health has sparked lively debate as to how it may also influence the health of individuals, if at all. LÄS MER

 5. 5. Exploring firefighters' health and wellbeing

  Författare :Ann Jacobsson; Backteman-Erlanson Susann; Christine Brulin; Annika Egan Sjölander; Eric Carlström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Firefighters; health; well-being; burnout; psychosocial work environment; coping strategies; critical incidents; experiences; discourse analysis; focus groups; focus group discussion; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : Background: This thesis supports the assumption that firefighters’ health and mental well-being is important, in order to cope with the stress that the profession implies. As health is an essential part of everyday life, it seems substantially to understand how an almost exclusively male workforce of firefighters construct their discourse in relation to health and well-being. LÄS MER