Sökning: "Objekt"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade ordet Objekt.

 1. 1. Lärandets objekt : Vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna

  Författare :Anna Wernberg; Mona Holmqvist; Ference Marton; Mikael Alexandersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teaching; learning; variation theory; object of learning; learning objective; learning study; lesson study; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik; kognitionsforskning; kognitiva processer; inlärning;

  Sammanfattning : This thesis reports the results from a study focused on the objects of learning. The aim is to analyse and describe how objects of learning are handled in three learning studies. The first question concerns how different aspects of learning is carried out in terms of the intended, enacted and lived objects of learning and their interrelations. LÄS MER

 2. 2. Programmeringens intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

  Författare :Mikael Segolsson; Anders Arnqvist; Tomas Kroksmark; Torgny Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER

 3. 3. Programmeringen intentionala objekt : Nio elevers uppfattningar av programmering

  Författare :Mikael Segolsson; Karlstad universitet Estetisk-filosofiska fakulteten; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad händer med lärandets objekt? : En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

  Författare :Susanne Thulin; Gustav Helldén; Lena Fritzén; Ingrid Pramling Samuelsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskolebarn; förskola; lärande; utvecklingspedagogik; naturvetenskap; lärandets objekt; lärandets akt; styrdokument; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) framskriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer : konstruktionen af et objekt

  Författare :Morten Nørholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; evaluering; evalueringsforskning; felt; kapital; habitus; social reproduktion; sociale dominansforhold; Bourdieu; Durkheim; Lundgren; Callewaert; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren. I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer. LÄS MER