Sökning: "OMV-host cell responses"

Hittade 1 avhandling innehållade orden OMV-host cell responses.

  1. 1. Helicobacter pylori outer membrane vesicles and the host-pathogen interaction

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Annelie Olofsson; Umeå universitet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; H. pylori; outer membrane vesicles; 2D 31P; 1H COSY NMR; phospholipids; OMV proteome; adherence; endocytosis; CagA; OMV-host cell responses; yttermembran vesiklar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER