Sökning: "Nyinstitutionell organisationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Nyinstitutionell organisationsteori.

 1. 1. Multinationella företags organisation : ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv på samordning

  Detta är en avhandling från Håkan Pihl, Stallgatan 16, S-291 54 Kristianstad

  Författare :Håkan Pihl; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Commercial and industrial economics; New Institutional Economics.; Transaction costs; M-form; Co-ordination forms; Co-ordination mechanisms; Multinational Enterprises; Organisation; Industriell ekonomi; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ny organisation har identifierats i multinationella företag. Vad utmärker denna? Vilka är skillnaderna mot tidigare? Denna avhandling beskriver och förklarar multinationella företags organisation utifrån en utvidgad nyinstitutionell ekonomisk teori för samordningsmekanismer och samordningsformer. LÄS MER

 2. 2. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Emanuel Åhlfeldt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER

 3. 3. On Cooperation Between the Business Community and Academia with the Science Park as Intermediary Environment and Actor

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Agneta Erfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interaction; Broker; New Institutional Theory; Organisationsteori; Interorganisational Relationships; Organizational science; Science Park; Academia; Business Community;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är dans i parken ikväll: Om samverkan mellan näringsliv och akademi med forskningsparken som mäklande miljö och aktör Många anser att gapet mellan näringsliv och akademi behöver överbryggas. I olika sammanhang konstateras dock att det finns svårigheter att få till stånd täta relationer parterna emellan. LÄS MER

 4. 4. Församlingen i granskningssamhället

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Stig Linde; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diakonalt arbete; socialt arbete; accountability; quality assessment.; organizational theory; new institutionalism; audit society; translation; congregation; Church of Sweden; social work; parish; organisationsteori Diaconal work; nyinstitutionalism; församling; granskningssamhälle; Svenska kyrkan; översättning;

  Sammanfattning : Avhandlingens empiriska syfte är att undersöka vad som händer när globala marknadsorienterade modeller för granskning och kvalitet tas i bruk i lokala församlingar. Särskild uppmärksamhet ägnas församlingarnas diakonala arbete. LÄS MER

 5. 5. Det motsägelsefulla partnerskapet En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Wistus; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Partnership; EQUAL; collaboration; development work; hierarchy; network; social exclusion; governance; Partnerskap; EQUAL; samverkan; organiseringsform; utvecklingsarbete; hierarki; nätverk; social exkludering; styrning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse development partnership as an organisational form for governing and organising developmental work. The partnerships studied in this thesis are within the EU initiative EQUAL, aimed at combating discrimination and exclusion in working life and the labour market. LÄS MER