Sökning: "Nyckelord: förskoleklass"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nyckelord: förskoleklass.

  1. 1. Samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter i förskoleklass

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Christina Aminoff; Karin Forslund Frykedal; Marianne Skoog; Catarina Schmidt; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nyckelord: förskoleklass; samtal; literacy; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskoleklassens verksamhet med fokus på lärares och barns handlingar i samtals- och skriftspråksorienterade lärarledda aktiviteter. Centrala frågor i studien handlar om vad som händer i mötet mellan läraren och barnen och vilka förutsättningar för barns samtalande och skriftspråkande som skapas i interaktion mellan läraren och barnen i de lärarledda aktiviteterna. LÄS MER