Sökning: "Nyberg Fred"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nyberg Fred.

  1. 1. Pleomorphism of prolactin : studies on the hormone purified from human and rat pituitary gland and from urine of pregnant women

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Fred Nyberg; Uppsala universitet.; [1981]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER