Sökning: "Nyanlända familjer"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Nyanlända familjer.

 1. 1. Från monolog till dialog : Integration av nyanlända familjer i landsbygdsförskolor

  Författare :Charlotte Löthman; Tünde Puskás; Emma Sorbring; Johannes Lunneblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; Inclusion; Dialogism; Responsivity; Rural preschools; Newly arrived families; Double transition; Integration; Inkludering; Dialogism; Nyanlända familjer; Landsbygdsförskolor;

  Sammanfattning : Preschool is seen as an important integration arena for newly arrived families with young children. The reception of newly arrived families has for a long time been unevenly distributed in the country with a strong concentration on metropolitan areas and larger cities. LÄS MER

 2. 2. The Road From Damascus : New Arrival Immigrant Families and The Swedish Preschool

  Författare :Wiji Bohme Shomary; Anne-Li Lindgren; Elie Wardini; Millei Szuzsanna; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; new arrival immigrant families; preschool; criti-cal discourse analysis; state preschool political discourse; language learn-ing; belonging; agency; Förskoledidaktik; nyanlända invandrarfamiljer; förskola; kritisk diskursanalys; statlig förskolepolitisk diskurs; språkinlärning; tillhörighet; agens; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to examine the perceptions that new arrival immigrant families have of Swedish preschool, and the perceptions of these families as expressed by the Swedish state preschool political discourse over the last fifty-year period. For this purpose, the study uses critical discourse analysis, as proposed by Norman Fairclough. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola

  Författare :Åsa Delblanc; Jan Håkansson; Helena Ackesjö; Anette Sandberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; affordance; aktionsforskning; forskningscirklar; föräldrasamarbete; flerspråkighet; förskola; möjligheter; praktik; sociokulturellt perspektiv; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : I denna sammanläggningsavhandling diskuteras tre olika delstudier som alla utgåttf rån förskolepraktik i förskolor som kännetecknas av en mångfald av språk och erfarenheter. Delstudie 1 fokuserar på barns kommunikation i en flerspråkig förskolemiljö och vad som kan hindra eller möjliggöra den. LÄS MER