Sökning: "Notarius Publicus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Notarius Publicus.

  1. 1. Impartial legal counsel in real estate conveyances the Swedish broker and the latin notary

    Detta är en avhandling från Royal Institute of Tecnhology (KTH)

    Författare :Ola Jingryd; Ulf Jensen; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Real estate market; latin notary; real estate brokerage; property law; real estate agent; law and economics; comparative law; real property law; real estate broker; fastighetsmäklare; fastighetsöverlåtelser; fastighetsrätt; fastighetsmarknaden; konsumenträtt;

    Sammanfattning : Fastighetsöverlåtelser sker på olika sätt och med inblandning av olika aktörer i Europas länder. Behandlingen av fastighetsöverlåtelser i EU:s medlemsstaters rättsordningar kan grovt delas in i fyra kategorier, som har nära samband med de klassiska rättsliga ”familjerna": 1) Den latinsk-tyska notariemodellen, där notarius publicus spelar en central roll, 2) den delvis avreglerade holländska notariemodellen, 3) solicitormodellen, som förekommer på de brittiska öarna och där överlåtelser av hävd genomförs av advokater samt 4) den nordiska modellen med ett reglerat fastighetsmäklaryrke. LÄS MER