Sökning: "Nina Smulter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nina Smulter.

  1. 1. Delirium after cardiac surgery risk factors, assessment methods and costs

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Nina Smulter; Karl Gunnar Engström; Birgitta Olofsson; Micael Appelblad; Staffan Svenmarker; Henrik Bjursten; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac surgery; Cardiopulmonary bypass; Consequences; Delirium; Detection; Documentation; Economical aspect; Hospitalisation; Risk factors; Screening scales; Thoracic and Cardivascular Suregery; kirurgi; särskilt thoraxkirurgi; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

    Sammanfattning : Background: Cardiac surgery is considered safe, but postoperative delirium (POD) remains frequently reported. Delirium is characterised by fluctuations in consciousness and cognition, and can be subdivided into disturbed psychomotoric activity (hyperactive and hypoactive) and psychiatric symptom profiles (psychotic and emotional). LÄS MER