Sökning: "Nina Gennebäck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nina Gennebäck.

  1. 1. Cardiac hypertrophy : transcription patterns, hypertrophicprogression and extracellular signalling

    Författare :Nina Gennebäck; Stellan Mörner; Anders Waldenström; Urban Hellman; Ali J Marian; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac hypertrophy; HCM; gene expression; OPLS-DA; multivariate dataanalysis; cardiomyocytes; exosomes; microvesicles; medicin; Medicine;

    Sammanfattning : Background: The aim of this thesis was to study transcription patterns and extracellular signalling of the hypertrophic heart to better understand the mechanisms initiating, controlling and maintaining cardiac hypertrophy.Cardiac hypertrophy is a risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. LÄS MER