Sökning: "Nina Eliasson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nina Eliasson.

  1. 1. Att kommunicera skolans naturvetenskap : ett genusperspektiv på elevers deltagande i gemensam och enskild kommunikation

    Författare :Nina Eliasson; Karl Göran Karlsson; Helene Sørensen; Magnus Oskarsson; Eva Silfver; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Naturvetenskaplig kommunikation; positionering; genus; Mixed Methods Research;

    Sammanfattning : Both individual and whole class communication of students are described in this thesis, which is based on a clear gender perspective. Two articles describe the participation of boys and girls in communication with the whole class, the empirical data collected consisting of videotaped lessons. LÄS MER