Sökning: "Nils-Göran Olve"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Nils-Göran Olve.

 1. 1. Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

  Författare :Petter Ahlström; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Kurt Psilander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategi Strategy ; Styrning Management control ; Tjänster Services ; Livsstilskoncept Lifestyleconcept ; Tjänsteutveckling Service development ; Senior Senior ; Seniorboende Seniorhousing ; Seniorbostadsmarknaden senior housing market ; Seniorboendemarknaden; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. LÄS MER

 2. 2. Scanias framgång : Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning

  Författare :Annette Anjou; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Birger Rapp; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Strategisk kongruens; integrerad styrning; ekonomistyrning; strategi; scania; longitudinell studie; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att förstå orsaken till långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant forskningsansats. Trots att tidigare forskning påvisat att såväl strategisk kongruens som integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft positivt finns det få studier som behandlar båda dessa områden tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Internal Control : A Study of the Concept and Themes of Internal Control

  Författare :Olof Arwinge; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis studies the accounting and auditing approach to control where the concept of internal control has developed along with the theory and practice of accounting and auditing and its stated objectives. In this context, internal control has traditionally been regarded as a means of ensuring financial reporting quality as well as a way of preventing and detecting fraudulent activity. LÄS MER

 4. 4. Internal Control : A study of concept and themes

  Författare :Olof Arwinge; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Stuart Turley; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internal control; Intern styrning och kontroll; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The concept of internal control has developed along with audit practice. As demands have been made for greater accountability in corporate governance, the significance of internal control systems in companies has increased. LÄS MER

 5. 5. Internal Control in the Financial Sector : A Longitudinal Case Study of an Insurance Company

  Författare :Olof Arwinge; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Stuart Turley; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internal Control; Risk Management; Governance; Combined Assurance; Audit; Intern kontroll; Riskhantering; Styrning; Ramverk för försäkran; Revision; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis comprises of an initial summary of Study I which is my licentiate thesis in business administration. Study I is a literature study on internal control. Thereafter follows Study II which is a case study of Swedish insurance organization. LÄS MER