Sökning: "Niklas Norén"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Niklas Norén.

 1. 1. Apokoinou in Swedish talk-in-interaction A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niklas Norén; Per Linell; Jan Anward; Auli Hakulinen; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; apokoinou; ethno-methods; dialogical grammar; utterance construction methods; syntax as process; prosody; grammatical constructions; communicative projects; Swedish talk-in-interaction; conversation analysis; interactional linguistics; apokoinou; etnometoder; dialogisk grammatik; metoder för yttrandekonstruktion; syntax som process; prosodi; samtalsgrammatiska konstruktioner; kommunikativa projekt; tal-i-interaktion; samtalsanalys; interaktionell lingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den grammatiska samtalskonstruktionen apokoinou i svenskt samtalsspråk. I kontrast till traditioner av normativ grammatik och teoretiska perspektiv på språk, där apokoinou och besläktade fenomen har exkluderats från grammatisk beskrivning eller blivit behandlade som produkter av olika typer av misstag, är apokoinou här re-specificerad som en i högsta grad funktionell grammatisk resurs och metod för att åstadkomma lokala kommunikativa projekt i samtal. LÄS MER

 2. 2. Statistical methods for knowledge discovery in adverse drug reaction surveillance

  Detta är en avhandling från Stockholm : Matematiska institutionen

  Författare :G. Niklas Norén; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS Applied mathematics Mathematical statistics; MATEMATIK Tillämpad matematik Matematisk statistik; matematisk statistik; Mathematical Statistics;

  Sammanfattning : Collections of individual case safety reports are the main resource for early discovery of unknown adverse reactions to drugs once they have been introduced to the general public. The data sets involved are complex and based on voluntary submission of reports, but contain pieces of very important information. LÄS MER

 3. 3. Social Interaction Involving Non-speaking Children with Severe Cerebral Palsy and Intellectual Disability The role of communication partners and speech-generating devices

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helena Tegler; Ingrid Demmelmaier; Monica Blom Johansson; Niklas Norén; Ulrika Ferm; [2020]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Augmentative and Alternative Communication; Speech-Generating Device; Partner Strategies; Social Practices; Cerebral Palsy; Intellectual Disability; Multiparty Interaction; Classroom; Ethnomethodological Conversation Analysis; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate the use of speech-generating device (SGD)-mediated interaction with children with anarthria, severe physical impairments and intellectual disabilities due to cerebral palsy with a focus on partner strategies and social practices.Studies I and II were cross-sectional studies that used questionnaires, which were analyzed using descriptive statistics and directed content analysis. LÄS MER

 4. 4. Bo Widerbergs tv-teater / Bo Widerbergs's TV-Theatre

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Persson Webjörn; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Acting; method acting; realism; auteur; Verfremdungseffekt; Nouvelle Vague; Arthur Miller; Albert Camus; Tennessee Williams; August Strindberg; Henrik Ibsen; Lars Norén; Bengt Bratt; Roland Janson; Elia Kazan; Bertholt Brecht; Jean-Luc Godard; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes the seven studio produced TV-plays made (1979-1992) by the renown Swedish filmmaker Bo Widerberg. The main focus regards Widerberg’s work method, here referred to as ”The Widerberg method”, which can be described as an acting oriented work method influenced by the American method acting tradition from Hollywood in the fifties, especially the films by Elia Kazan. LÄS MER