Sökning: "Niklas Långström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Niklas Långström.

  1. 1. Young sex offenders : individual characteristics, agency reactions and criminal recidivism

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences

    Författare :Niklas Långström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Forensic psychiatry; child and adolescent psychiatry; adolescents; young adults; sexual offences; criminality; risk assessment;

    Sammanfattning : Background Young sex offenders (YSOs) commit a significant proportion of all reported sex crimes and many adult sex offenders report deviant sexual fantasies and sexually abusive behaviour already during adolescence. However, most previous research originates in North America. LÄS MER