Sökning: "Niklas Altermark"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Niklas Altermark.

  1. 1. After Inclusion : Intellectual Disability as Biopolitics

    Författare :Niklas Altermark; Statsvetenskapliga institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disability; disability studies; biopolitics; Foucault; Butler; crip theory; inclusion; inclusion exclusion;

    Sammanfattning : This dissertation examines contemporary politics targeting people with intellectual disabilities. Since this group first emerged, under labels such as ‘idiocy’ and ‘mental deficiency’, around the turn of the 20th century, its members have been seen as lacking the capacities necessary for citizenship and full societal belonging. LÄS MER