Sökning: "Niklas Åkerman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Niklas Åkerman.

  1. 1. Learning strategies for international growth : On knowledge acquisition and opportunity realization

    Författare :Niklas Åkerman; Hans Jansson; Mikael Hilmersson; Olli Kuivalainen; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International opportunities; Internationalization; Internationalization knowledge; Learning; Market knowledge; Företagsekonomi; Business administration; Marketing; Marknadsföring; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

    Sammanfattning : Literature on firm internationalization has pointed out knowledge and learning as central components in the internationalization process. While much research has emphasized the development of experience in the firm as the main source of new knowledge, this notion has also been challenged. LÄS MER