Sökning: "Nicolas Heinsius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nicolas Heinsius.

  1. 1. The Mild Boredom of Order : A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden

    Detta är en avhandling från Department of Cultural Sciences, Lund University

    Författare :Eva Nylander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Queen Christina of Sweden; Isaac Vossius; Nicolas Heinsius; Gabriel Naudé; history of book collecting; manuscript collections literary war booty; classification systems; cataloging traditions; Vatican Library; Fondo Reginense Latino; Codices Reginenses Latini; Domenico Teoli; the order of books; sociology of collections; Baroque book culture;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Titelns första del är ett Walter Benjamin-citat som bildar utgångspunkt och förklaras i avhandlingens första kapitel. Tidigare forskning, samlat till fyra tematiska områden, presenteras: drottning Kristina själv och hennes lärdom, bibliotekarierna och de andra lärda, det kungliga biblioteket i Stockholm och samlingen i Rom. LÄS MER