Sökning: "Ngoc-Hien Thi Nguyen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ngoc-Hien Thi Nguyen.

  1. 1. Quantitative Analysis of Ambulance Location-allocation and Ambulance State Prediction

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Ngoc-Hien Thi Nguyen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER