Sökning: "Neolithization"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Neolithization.

 1. 1. Förflutna rum : landskapets neolitisering i sydvästra Värmland Rooms of the past. The neolithization of the landscape in southwestern Värmland, Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Curry Heimann; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Neolithization; landscape archaeology; Värmland; Late Neolithic; stone cists; gallery graves; architectural theory; Rock Art; pollen analysis; Western Sweden;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to study the effect of the Stone Age neolithization process on the human landscape. The landscape should here not be reduced to an arena for human actions provided by nature, but instead be viewed as something continuously being created by man, in a mental as well as in a physical sense. LÄS MER

 2. 2. The Lure of Origins : An Inquiry into Human-Environmental Relations, Focused on the ”Neolithization” of Sweden

  Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

  Författare :Per Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Neolithization; Origins research; Organism concept; Artifact concept; Person concept; Ecological relations; Human-environment relations; Human ecology; Umwelt concept; Symbolism; Archaeology; Tim Ingold; Early Neolithic in Sweden; Cultural anthropology; ethnology; Arkeologi; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att bidra till diskussionen om den s k neolitiseringen av Sverige. Först genom en kritisk granskning av aktuella forskningsrapporter angående tidigneolitikum i framför allt Mellansverige, vilken bl a visar att "jordbruk" var av marginell betydelse under lång tid efter ca 4000 f Kr, samtidigt som idén om "övergången till jordbruk" begreppsligt dominerar diskussionen. LÄS MER

 3. 3. Archaeological Genetics - Approaching Human History through DNA Analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Evangelia Daskalaki; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ancient DNA; pyrosequencing; molecular genetics; aDNA; neolithization; evolutionary genetics; mtDNA; viking age; archaeological genetics; genetik; evolutionsgenetik; naturvetenskap; neolitisering; vikingatid; arkeologisk genetik; Biology with specialization in Evolutionary Genetics; Biologi med inriktning mot evolutionär genetik;

  Sammanfattning : There are a variety of archaeological questions, which are difficult to assess by traditional archaeological methods. Similarly, there are genetic and population genetic questions about human evolution and migration that are difficult to assess by studying modern day genetic variation. LÄS MER