Sökning: "Nebra"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Nebra.

  1. 1. Population Dynamics, Diet and Migrations of the Únetice Culture in Poland

    Författare :Dalia Anna Pokutta; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :palaeodemography; Bronze Age; Central Europe; Únětice culture; stable isotopes analyses; 13C and 15N analyses; 87Sr 86 strontium analyses; radiocarbon dating; palaeopathology; mobility; diet; prehistoric identity; child in prehistory; eldery in prehistory; Únětice tribal elites; prehistoric homicide; fertility; mortality; population growth; Bronze Age transportation; theory of migrations; Silesia; Wrocław; Nebra;

    Sammanfattning : Únětice kulturens roll när det kommer till formandet av bronsåldern i Europa kan inte överskattas. Uppkomsten och existensen av denna originella, utvidgande och dynamiska population markerar en av de mest intressanta tidpunkterna i europeisk förhistoria, tidpunkten då en era avslutas och en ny tar vid. LÄS MER