Sökning: "NPM"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet NPM.

 1. 1. The Role of Enterprise Architecture in Local eGovernment Adoption

  Författare :Andreas Ask; Fredrik Karlsson; Karin Hedström; Eva Söderström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electronic government; e-government; eGovernment; electronic services; e-services; eService; new public management; NPM; 24 7 agency; convergence; goal-achivement; project management; Enterprise Architecture; EA; elektronisk förvaltning; eFörvaltning; e-förvaltning; elektroniska tjänster; eTjänster; e-tjänster; konvergens; måluppfyllelse; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : eFörvaltning ses som ett medel för att göra kommunalt förvaltningsarbete mer effektivt och interoperabelt. Dock begränsas kommuner av oförmåga att uppnå det vilket försvårar genomförandet av deras uppdrag. LÄS MER

 2. 2. Studies of penta-decameric binding proteins: AP-4 and CBF-A

  Författare :Alaitz Aranburu; Immunologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; transplantation; Metabolism; serologi; metabolism; Biokemi; serology; Immunology; hnRNP H; NPM; CBF-A; AP-4; transcription; B cells; immunoglobulin; Immunologi;

  Sammanfattning : Each immunoglobulin (Ig) V gene segment contains an upstream promoter region. The octamer element and the TATA box are the only elements that are conserved in all Ig promoters. The presence of the octamer element is necessary, but not sufficient to support high levels of transcription. LÄS MER

 3. 3. Care in revolt : Labor conflict, gender, neoliberalism

  Författare :Magnus Granberg; Katarina Giritli-Nygren; Siv Fahlgren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :appropriation; dialectics; feminism; gender; ideal worker; labor conflict; Marxism; neoliberalism; normalization; NPM; real abstraction; real subsumption;

  Sammanfattning : The present thesis is an exploration of normalization processes and the problem of appropriation in labor conflict. More specifically, it analyses the way contemporary labor conflicts in nursing relate to, and thereby help to illuminate, changes in modes of gender normalization under neoliberalism, and how nurse labor conflict thereby sheds light on wider patterns of labor strife. LÄS MER

 4. 4. Statens förändrade gränser : En studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden

  Författare :Daniel Castillo; Göran Ahrne; Oskar Engdahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; democracy; state; organizational boundaries; access; markets; legitimacy; corruption; sponsoring; trust; distrust; bribe; gift; informal relations; Systembolaget; Sweden; NPM; seriality; social differentiation; private interests; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis brings fresh light on the types of problems that contemporary democracies might face when interacting with private interests. More specifically, the study examines the separation between the state and private interests, based on the assumption that this separation is a precondition for maintaining democracy and legitimate governance. LÄS MER

 5. 5. FemTioTusen skäl att omorganisera till TioHundra : en studie av styrsystemet i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen i Norrtälje med fokus på 9 M

  Författare :Kerstin Collman; Bino Catasús; Jan-Erik Gröjer; Anders Grönlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; ekonomistyrning; företagsorganisation; företagsformer; företagsledning; TioHundra; gemensam nämnd; effektivitet; samverkan; hälso- och sjukvård; NPM; verksamhetsstyrning; styrsystem; kontrollsystem; outcome; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver inledningsvis de identifierade problem som den  1 januari 2006 ledde till att en gemensam nämnd och ett därunder verkande vårdgivande aktiebolag bolag bildades i Norrtälje. Syftet med omorganiseringen var att genom samverkan mellan kommun och landsting på den övergripande politiska nivån samt genom samverkan på implementeringsnivå öka effektiviteten på sjukvårds- och omsorgsområdet för mer än 50 000 norrtäljebor. LÄS MER