Sökning: "Mynt-- Romerska riket"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mynt-- Romerska riket.

  1. 1. Romerska denarer funna i Sverige

    Författare :Lennart Lind; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Romerska fornlämningar-- Sverige; Mynt-- Romerska riket;

    Sammanfattning : .... LÄS MER