Sökning: "Museer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Museer.

 1. 1. Samla samtid : Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige

  Författare :Elin Nystrand von Unge; Lars Kaijser; Simon Ekström; Anne Eriksen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Collecting; museums; memory; heritage; temporality; contemporary; Insamling; museer; minne; kulturarv; temporalitet; samtid; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is a study of contemporary collecting practices at museums of cultural history in Sweden. The study takes off from two questions: How is this practice of collecting understood at museums of cultural history today, and how are these modes of collecting effected when museums explicitly collect the “present” rather than the “past”? The aim is to examine how the present day has been collected, what modes of ordering were activated, as well as what relational effects contemporary collecting has had on the knowledge-building processes within the practice. LÄS MER

 2. 2. Ansvaret för kulturarvet : Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872−1919

  Författare :Magdalena Hillström; Svante Beckman; Peter Aronsson; Anders Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; 19th-century; antiquarianism; heritage politics; heritage preservation; Svenska Fornminnesföreningen; museum; history of museums; Nordiska museet; Artur Hazelius; Sverige; 1800-talet; fornminnesvård; fornforskning; Svenska Fornminnesföreningen; kulturarv; museer; museihistoria; Nordiska museet; Artur Hazelius; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen rymmer en ”stor” och en ”liten” berättelse. Den lilla berättelsen börjar omkring 1870 och handlar om Nordiska museet och dess grundläggare Artur Hazelius. LÄS MER

 3. 3. ”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Författare :Wera Grahn; Nina Lykke; Ann Kristin Carlström; Inger Lövkrona; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Tinget, rummet, besökaren : Om meningsskapande på museum

  Författare :Eva Insulander; Staffan Selander; Kerstin Smeds; Roger Säljö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didactic science; museums; exhibitions; learning; meaning-making; design; multimodality; representation; didaktik; museer; utställningar; lärande; meningsskapande; design; multimodalitet; representation; Didactics; didaktik; Education; Pedagogik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to describe and analyse how museum visitors engage with and make meaning from what is being offered to them in terms of the various resources made available in two exhibitions. Yet another purpose is to describe and analyse the design of these exhibitions. LÄS MER

 5. 5. På den tiden, i dessa dagar : Föreställningar om och bruk av historia under Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historieland

  Författare :Erika Sandström; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Historiebruk; Medeltidsveckan; Jamtli; Museer; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER